Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecne

Všeobecné obchodné podmienky sú zostavené v súlade s predpismi z oblasti ochrany spotrebiteľov  na základe odporúčaní Obchodnej komory Slovinska (Gospodarska zbornica Slovenije) a medzinárodných kódexov internetového a elektronického obchodovania. Spoločnosť Sensilab (ďalej len „internetový obchod“) prevádzkuje spoločnosť Sensilab d. o. o., elektronický podnikateľský subjekt (ďalej len „predajca“).

Poskytovateľ a jeho adresa: Sensilab d.o.o. Vision Healthcare group, Verovškova cesta 55a, 1000 Ľubľana

Registračné číslo: 2113732000

Identifikačné číslo DPH: SI27404927

Registráciou v internetovom obchode získa návštevník používateľské meno, ktoré je rovnaké ako jeho e-mailová adresa, a používateľské heslo, ktoré si vyberie návštevník sám. Používateľské meno a heslo používateľa nesporne spájajú s vloženými údajmi. Návštevník registráciou potvrdí a zaručuje, že je plnoletou osobou schopnou samostatne sa rozhodovať o svojich nákupoch. Registráciou sa návštevník stane používateľom a získa právo na nákup. Nákupom výrobku sa používateľ stane zákazníkom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky definujú fungovanie internetového obchodu, práva a povinnosti návštevníka, používateľa a zákazníka a obchodný vzťah medzi predajcom a používateľom ako kupujúcim výrobkov z ponuky internetového obchodu.

Obsah webovej stránky slúži na informačné a vzdelávacie účely a nie je určený ako náhrada za lekársku konzultáciu. Odporúčame spotrebiteľovi, aby sa ohľadom užitočnosti našich rád a návrhov vzhľadom na svoj zdravotný stav poradil so svojím osobným lekárom.

2. Dostupnosť informácií

Predajca sa zaväzuje, že budú zákazníkovi dostupné tieto informácie:

 • informácie o identite predajcu (firma, jej sídlo, registračné číslo);
 • kontaktné informácie, ktoré zákazníkovi umožňujú rýchlo a efektívne komunikovať s predajcom (elektronická adresa, telefonický kontakt atď.);
 • informácie o základných vlastnostiach výrobku alebo služby z ponuky internetového obchodu vrátane popredajných služieb a záruk;
 • informácie o dostupnosti produktov, resp. služieb z ponuky internetového obchodu;
 • spôsob a podmienky doručenia produktov, resp. vykonania služieb, najmä miesto a čas doručenia;
 • informácie o spôsobe platby;
 • informácie o časovej platnosti ponuky z internetového obchodu;
 • informácie o možnosti vrátenia produktov a o tom, či a koľko stojí také vrátenie tovaru spotrebiteľa;
 • informácie o lehote, v ktorej je ešte možné odstúpiť od zmluvy;
 • informácie o postupe reklamácie a informácie o kontaktnej osobe predajcu pre styk so zákazníkmi.

3. Ponuka výrobkov, termín doručenia, prevzatie a spôsoby splatby 

Vzhľadom na povahu internetového nakupovania sa ponuka produktov a cien produktov neustále aktualizuje a mení. Preto môžu v niektorých prípadoch nastať chyby. Prosíme, ak by sa tak stalo, aby ste nás kontaktovali na e-mail: info@sensilab.sk. Urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby bola chyba čo najskôr opravená.

3.1. Termín doručenia

Pre všetky produkty, ktoré majú pri objednávke uvedenú doručovaciu adresu v Slovenskej republike, platí termín doručenia, ktorý je uvedený na stránke produktu v internetovom obchode. Každý produkt z internetového obchodu je dostupný v prijateľnom termíne.

3.2. Prevzatie produktov a spôsoby platby

Pre informácie o prevzatí produktov kliknite sem »

4. Ceny

Všetky ceny v internetovom obchode sú uvedené v eurách a, ak nie je výslovne uvedené inak, zahŕňajú DPH. Všetky ceny v internetovom obchode sú ceny produktov a nezahŕňajú poplatky za doručenie (pozri bod 3). Všetky ceny platia len pre elektronické objednávky prostredníctvom internetového obchodu.

Všetky ceny platia v okamihu vytvorenia objednávky a nemajú dopredu určenú platnosť, preto platia len do ich nasledujúcej zmeny. Napriek mimoriadnemu úsiliu o poskytnutie čo najpresnejších informácií môže byť niekedy informácia o cenách nesprávna. 

5. Postup nákupu

5.1. Objednávka je prijatá

Po vytvorení objednávky zákazník od predajcu dostane e-mailom oznámenie, že objednávka je prijatá. Zákazníkovi sú v jeho profile na internetovej stránke predajcu naďalej dostupné informácie o stave a obsahu jednotlivej objednávky.

5.2. Objednávka je potvrdená

Ak zákazník objednávku neodvolá, objednávka sa naďalej spracúva. Predajca po prijatí objednávku skontroluje, overí dostupnosť objednaných produktov a objednávku potvrdí alebo zamietne. Predajca môže kvôli overeniu alebo zaisteniu presnosti údajov telefonicky kontaktovať zákazníka spôsobom, ktorý zákazník povolil, na telefónne číslo, ktoré zákazník uviedol pri nákupe. Po potvrdení objednávky predajca e-mailom informuje zákazníka o predpokladanom termíne doručenia. Kúpnopredajná zmluva o nákupe objednaných produktov medzi zákazníkom a predajcom je na tomto stupni neodvolateľne uzavretá (pozri bod 6).

5.3. Tovar je odoslaný

Predajca v dohodnutom termíne objednané produkty pripraví. E-mailovou správou z predchádzajúceho odseku predajca poučí zákazníka aj o politike vrátenia produktov a oboznámi ho s kontaktnými osobami pre prípad reklamácie alebo meškania doručenia.

6. Kúpnopredajná zmluva

Predajca zákazníkovi, ktorý kúpi výrobok z internetového obchodu, vydá faktúru v písomnej forme s jasne rozčlenenými položkami a poučením o práve na odstúpenie od nákupu vrátením zakúpeného produktu, ak je to potrebné a možné. Kúpnopredajná zmluva vo forme nákupnej objednávky je v elektornickej forme uložená na predajcovom serveri a je zákazníkovi nepretržite dostupná v jeho používateľskom profile.

Od tej chvíle ďalej sú všetky ceny a iné podmienky fixované a záväzne platia tak pre predajcu, ako aj pre zákazníka.

7. Právo na odstúpenie od nákupu, vrátenie produktov

Zákazník má právo do 14 dní od prevzatia objednaných produktov odstúpiť od kúpnopredajnej zmluvy tým, že predajcu kontaktuje cez podporu chat na našich webových stránkach, pričom nemusí uvádzať predajcovi dôvod tohto rozhodnutia. Vrátenie zakúpených výrobkov predajcovi v termíne odstúpenia od kúpnopredajnej zmluvy sa považuje za oznámenie o odstúpení. Jediný poplatok, ktorý musí zákazník z dôvodu odstúpenia od kúpnopredajnej zmluvy zaplatiť, je poplatok za doručenie predajcovi.

Zakúpené produkty treba predajcovi vrátiť bezodkladne, resp. najneskôr v termíne do 14. dní odo dňa oznámenia odstupu od kúpnopredajnej zmluvy. Zakúpené produkty treba vrátiť predajcovi nepoškodené, v nezmenenom množstve,  s výnimkou poškodenia, pokazenia, straty alebo zníženia množstva, za ktoré nie je zodpovedný zákazník.

Za vrátené produkty predajca zákazníkovi hneď, keď je to možné, najneskôr však v termíne do 14 dní od prijatia oznámenia o odstupe od kúpnopredajnej zmluvy, vráti zaplatenú sumu, resp. využitý darčekový poukaz. Predajca vráti prijatú platbu zákazníkovi rovnakým spôsobom, aký využil zákazník, s výnimkou prípadov, ak zákazník vyžadoval použitie iného platobného prostriedku a ak zákazník z toho dôvodu nie je povinný platiť žiadne poplatky. Využitý darčekový poukaz predajca vráti vo forme kreditu na používateľskom profile.

Hoci vždy pracujeme, ako najlepšie vieme, môže sa stať, že pri zmenách webových stránok dôjde ku chybám.

Predajca sa zaväzuje, že nájdenú chybu v najkratšom možnom čase odstráni.

Zákazník môže predajcu na nájdennú chybu upozorniť na bezplatnej telefonickej linke 0233 527 829 alebo prostredníctvom podpora chat na webovej stránke

Ak vinou takej chyby dôjde k neoprávneným poplatkom, predajca sa zaväzuje, že sa to bude snažiť napraviť v najkratšom možnom čase.

Predajca všetky produkty pred zaslaním starostlivo zabalí do škatule na odoslanie. Všetky produkty sú pred odoslaním neporušené, skontrolované a v originálnom balení.

Za odstúpenie od zmluvy alebo odoslanie zásielky v stanovenom termíne sa považuje také odstúpenie alebo zásielka, ktorá bola v stanovenom termíne odovzdaná na odoslanie.

Pri nákupe na diaľku môže predajca zdržať vrátenie prijatých platieb do prevzatia vráteného tovaru, alebo kým zákazník nepredloží dôkaz, že tovar odoslal späť,  s výnimkou prípadov, ak predajca ponúkne možnosť, že sám prevezme vrátený tovar.

Zákazník nemá právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku pri doručení zapečateného tovaru, ktorý nie je vhodný na vrátenie z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak zákazník po doručení porušil pečať.

Vrátenie produktov v súlade s vyššie uvedenými podmienkami neplatí pre produkty, ktoré sú zákupené bezprostredne na predajných miestach spoločnosti Sensilab (predajca).

8. Riešenie materiálnych nedostatkov

O materiálny nedostatok ide, ak:

 • nemá vec vlastnosť, ktorá je potrebná na jej normálne používanie alebo na jej uvedenie na trh;
 • vec nemá vlastnosť, ktorá je potrebná na špeciálne použitie, na ktoré ich zákazník kúpil, pričom táto bola predajcovi známa alebo by mu mala byť známa;
 • vec nemá vlastnosť alebo pozitívum, ktoré bolo vyslovene alebo mlčky dohodnuté alebo predpísané;
 • predajca doručil vec, ktorá sa nezhoduje s vzorom alebo modelom, ak tento vzor alebo model nebol použitý len z dôvodu informovania.

Zákazník musí predajcu informovať a podať presný opis nedostatku zaslaním e-mailu na adresu info@sensilab.sk alebo telefonicky na naše číslo 0233 527 829 najneskôr v termíne dvoch mesiacov odo dňa, keď bol nedostatok zistený. Predajca nezodpovedá za nedostatky, ktoré sa objavia po 2 rokoch od nákupu. Zákazník musí predajcovi umožňiť, aby produkt prezrel.

Ak zákazník reklamuje produkt počas prvých 6 mesiacov od prevzatia produktu, musí predajca dokázať, že reklamácia zákazníka je neoprávnená, teda že produkt nemá tento nedostatok.  Ak zákazník reklamáciu podá po uplynutí 6 mesiacov od prevzatia produktu, musí existenciu nedostatku dokázať zákazník sám.

Zákazník, ktorý správne upozornil predajcu na nedostatok, má právo od predajcu žiadať, aby:

 • odstránil nedostatok na tovare alebo
 • vrátil časť zaplatenej sumy v pomere k nedostatku alebo
 • tovar s nedostatkom vymenil za nový bezchybný tovar alebo
 • vrátil celú zaplatenú sumu.

Rozhodnutie, ktorá od zaručených náprav sa uskutoční, je výhradne na strane spotrebiteľa a nie je viazaná na žiadne poradie ich uplatňovania.

Ak existencia nedostatku nie je sporná, musí predajca čím skôr, najneskôr v termíne 8 dní vyhovieť zákazníkovej požiadavke.

Predajca musí písomne odpovedať zákazníkovi na žiadosť do ôsmich dní od jej prijatia, ak je existencia nedostatku na tovare, resp. nedôslednosť pri vykonanej službe sporná.

9. ZÁRUKA NA TECHNICKÝ TOVAR

Na výrobok sa vzťahuje záruka, ak je to uvedené v záručnom liste alebo na faktúre. Ak je na produkt vystavená záruka, predajca po splnení záručných podmienok a v záručnej dobe garantuje, že produkt funguje bezchybne. Na uplatnenie záruky sa vzťahujú záručné podmienky uvedené v záručnom liste. Predávajúci garantuje bezchybnú funkčnosť produktu v záručnej dobe, počnúc okamihom dodania produktu zákazníkovi. Záručná doba je jeden rok alebo je uvedená v záručnom liste. Zákazník môže požadovať záruku na základe záručného listu alebo faktúry, takže by mali byť po obdržaní tovaru uschované pre prípad potreby.

Ak výrobok, na ktorý je záruka povinná, nefunguje bezchybne alebo nemá vlastnosti uvedené v záručnom liste alebo v reklame, môže zákazník najprv požiadať predajcu o odstránenie chyby v záručnej dobe podľa zákona o ochrane spotrebiteľa. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť chyby, ktoré sa môžu vyskytnúť počas záručnej doby, na svoje vlastné náklady, a to v lehote nepresahujúcej 45 dní odo dňa, keď dostane vrátený tovar. Pokiaľ nebude výrobok opravený do 45 dní, musí predajca vymeniť výrobok za zhodný bezchybný výrobok. Ak predajca v stanovenej lehote tovar neopraví alebo nevymení, môže zákazník odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie peňazí v plnej výške.

Záruka nadobúda platnosť dňom dodania produktu zákazníkovi a vzťahuje sa na chyby materiálu a spracovania a všetkých častí produktu okrem spotrebného materiálu. Záruka neplatí:

 • v prípade zlyhania z dôvodu nedodržania pokynov na použitie,
 • v prípade porúch z dôvodu nesprávnej inštalácie alebo údržby,
 • mechanické poškodenie výrobku spôsobené zákazníkom a poruchy v prípade vyššej moci (prepätia, úder blesku atď.),
 • ak bol výrobok modifikovaný zákazníkom alebo inou neoprávnenou osobou (vrátane neoprávnených servisných technikov),
 • pri pripojení k nesprávnemu napätiu alebo typu prúdu,
 • pri použití iných komponentov, ktoré pôvodne nepatrili k produktu.

V prípade záručnej reklamácie predajca skontroluje, či ide o chybu materiálu alebo o chybu pri výrobe tovaru, a po potvrdení bude vykonaná záručná oprava. Ak sa zistí, že poškodenie alebo chyba vznikli v dôsledku nesprávneho použitia výrobku, bude reklamácia zamietnutá. Za účelom uplatnenie záruky môže kupujúci kontaktovať predajcu alebo akreditované servisné strediská (uvedené v záručnom liste) s produktom, faktúrou a záručným listom.

Záručné práva zákazníka nezasahujú do pravidiel zodpovednosti predajcu za chyby výrobku.

10. Záruka spokojnosti

Zaviazali sme sa najvyšším etickým štandardom obchodovania a ochrany spotrebiteľov, čo dokazuje aj naša 100 % záruka spokojnosti.

V súlade s nižšie uvedenými podmienkami ponúkame 30-dňové (60-dňové, ak si zákazník (kupujúci) zakúpil túto možnosť) právo na vrátenie tovaru, označované ako záruka spokojnosti. To umožňuje zákazníkom vrátiť zakúpený(-é) produkt(-y) aj po uplynutí zákonného 14-dňového práva na odstúpenie od zmluvy. Zákazník (kupujúci) môže využiť záruku spokojnosti vrátením tovaru (na adresu Sensilab d.o.o., Obrtna cona Logatec 30, 1370 Logatec, Slovinsko; viac informácií cez podporu chat na našich webových stránkach ) do 30 dní (60 dní, ak si zákazník (kupujúci) zakúpil túto možnosť) od jeho prevzatia. Zákazníkovi vrátime plnú kúpnu cenu tovaru, okrem nákladov na doručenie a vrátenie tovaru, za predpokladu, že zákazník splnil všetky nižšie uvedené podmienky.

Na uplatnenie záruky spokojnosti je zákazník (kupujúci) povinný vyplniť online Žiadosť o uplatnenie Záruky spokojnosti. Vyplnenie uvedeného online formulára sa považuje za uplatnenie práva zákazníka (kupujúceho) na záruku spokojnosti. Vyplnenie uvedeného online formulára je jediným platným spôsobom uplatnenia záruky spokojnosti. Na akúkoľvek inú formu komunikácie v tejto súvislosti poskytovateľ neprihliada.

Produkty, na ktoré sa vzťahuje záruka spokojnosti, sú v internetovom obchode viditeľne označené. Ak zákazník (kupujúci) nie je s nákupom spokojný, predajca mu do 30 dní (60 dní, ak si zákazník (kupujúci) zakúpil túto možnosť) od uplatnenia záruky vráti plnú zaplatenú sumu. Jediný poplatok, ktorý je kvôli uplatneniu záruky spokojnosti povinný zaplatiť zákazník (kupujúci), je poplatok za spätné doručenie tovaru predajcovi.

Záruka spokojnosti je platná 30 dní (60 dní, ak si zákazník (kupujúci) zakúpil túto možnosť) od dátumu doručenia objednávky, a to pri produktoch v množstve, ktoré môže jedna osoba používať jeden mesiac. Zákazník (kupujúci) môže tiež získať náhradu za produkty určené na niekoľko mesiacov užívania, avšak zákazník (kupujúci) musí vrátiť nepoužité produkty predajcovi nepoškodené, v pôvodnom obale a množstve, vrátane obalov použitých produktov, s výnimkou prípadov, ak sú produkty poškodené, stratené alebo sa ich množstvo zmenší bez toho, aby ich zákazník (kupujúci) použil.

Záruku spokojnosti je možné uplatniť iba s pôvodnou faktúrou.

Zákazník nemôže uplatniť záruku spokojnosti viac ako raz ročne na rovnaký produkt. Zákazník môže v termíne jedného roku uplatniť záruku spokojnosti na najviac 3 rôzne produkty. Ustanovenie tohto odseku sa vzťahuje na 30-dňové aj 60-dňové právo na vrátenie tovaru.

Predajca zaručuje, že bude produkt bezchybne slúžiť svojim účelom, ak ich zákazník (kupujúci) používa podľa návodu. To je základom pre uplatnenie záruky spokojnosti. Pre viac informácií o procese vrátenia tovaru nám prosím napíšte cez podporu chat na našich webových stránkach

Ak si zákazník (kupujúci) zakúpil poistenie zásielky a dodané výrobky (alebo obal) boli zistené akokoľvek poškodené, potom má zákazník (kupujúci) právo na opätovné zaslanie tých istých výrobkov, a to bez akýchkoľvek otázok a bez potreby preukazovať poškodenie prijatých výrobkov alebo obalu. Reklamáciu je možné uplatniť zaslaním fotografie poškodeného výrobku (výrobkov) a/alebo obalu cez podporu chat na našich webových stránkach

11. Doručenie

Predajca zákazníkov doručí objednané produkty v dohodnutom termíne. Zmluvní partneri predajcu pri doručovaní zásielok sú uvedení na konci nákupného procesu. Predajca si vyhradzuje právo vybrať inú doručovaciu službu, ak tým bude môcť objednávku vybaviť efektívnejšie.

Ak si zákazník (kupujúci) zakúpil možnosť Preskočenie čakacieho radu, zakúpené výrobky budú odovzdané doručovateľskej službe v lehote uvedenej na webovej stránke pri zadávaní objednávky. Možnosť Preskočenie čakacieho radu nemusí ovplyvniť (skrátiť) skutočný čas dodania zakúpených výrobkov.

V prípade viditeľne poškodeného obalu alebo tovaru musí byť reklamácia zákazníka poskytovateľovi alebo doručovacej službe podaná pri preberaní tovaru. Zákazník nie je povinný takýto tovar prevziať a môže prevzatie zásielky zamietnuť. V prípade, že je zásielka fyzicky poškodená, chýba časť obsahu alebo vykazuje známky otvorenia alebo sú produkty v balíku poškodené, a zákazník zásielku napriek tomu prevzal, musí zákazník začať reklamačný proces u poskytovateľa.

12. Bezpečnosť

Predajca využíva primerané technologické a organizačné prostriedky na ochranu prenosu a ukladania osobných údajov a platieb. Predajca na tieto účely používa 256-bitový SSL certifikát, ktorý bol vydaný na to oprávnenou organizáciou.

O bezpečné autorizácie a transakcie s kreditnými kartami sa starajú oprávnené internetové systémy. Autorizácie kreditných kariet sa vykonávajú v reálnom čase s okamžitým overovaním informácií v príslušných bankách. Informácie o kartách sa neukladajú na serveri predajcu.

Za bezpečnosť je zodpovedný aj sám zákazník, a to tak, že si zaistí bezpečnosť svojho používateľského mena a hesla a primeranú programovú a protivírusovú ochranu svojho počítača.

13. Politika ochrany osobných údajov

Jednou z časti všeobecných obchodných podmienok je aj politika ochrany osobných údajov, ktorá je dostupná tu.

14. Zodpovednosť

Predajca sa, ako najlepšie vie, snaží zaistiť aktuálnosť a správnosť informácií, ktoré sú zverejnené v jeho internetovom obchode, vlastnosti výrobkov, termín doručenia alebo cena sa však môžu meniť tak rýchlo, že predajca nestihne včas opraviť informácie, ktoré sú zverejnené na jeho internetových stránkach.

Aj keď sa predajca snaží zabezpečiť presné fotografie výrobkov, ktoré sú na predaj v internetovom obchode, treba všetky fotografie chápať ako symbolické. Fotografie nezabezpečujú vlastnosti produktov.

15. Sťažnosti, spory a uplatnenie práva

Predajca rešpektuje platné predpisy o ochrane spotrebiteľov. Predajca má nastavený efektívny systém vybavovania sťažností a má určenú osobu, s ktorou sa v prípade problémov zákazník môže skontaktovať prostredníctvom e-mailu. V prípade problémov alebo sťažností zákazník kontaktuje predajcu cez podporu chat na našich webových stránkach. Postup vybavovania sťažností je dôverný.

Predajca do piatich dní potvrdí, že prijal sťažnosť, a riešenie poskytne v zákonnej lehote. Predajca sa bude snažiť vyriešiť akékoľvek spory vzájomnou dohodou. Ak sa nedosiahne vzájomná dohoda, je za riešenie sporov medzi predajcom  a zákazníkom podľa 51. člena ZPP zodpovedný miestny súd, v jurisdikcii ktorého treba splniť povinnosť, ktorá je predmetom sporu.

Pre tieto všeobecné obchodné podmienky aj pre všetky spory medzi predajcom a zákazníkom platia a používajú sa právne zákony Slovinskej republiky.

Pre všetky vzťahy, práva a povinnosti, ktoré nie sú určené v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa primerane uplatňujú ustanovenia Záväzného zákonníka, Zákona o elektronickom obchodovaní na trhu, Zákona o ochrane osobných údajov a Zákona o ochrane spotrebiteľov.

15.1. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

V súlade so zákonnými normatívami Sensilab (predajca) neuznáva žiadneho zmluvného partnera pre mimosúdne uznesenia spotrebiteľských sporov ako kompetentnú osobu na riešenie spotrebiteľských sporov, ktoré by mohol spotrebiteľ začať v súlade so Zákonom o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len ZlsRPS).

V prípade, že zákazník/spotrebiteľ nie je spokojný s riešením sťažnosti, môže v súlade s ZlsRPS podať návrh na mimosúdne vyrovnanie konkrétneho spotrebiteľského sporu prostredníctvom európskej platformy online riešenia spotrebiteľských sporov (SRPS). Sensilab (predajca) v súlade so ZlsRPS zverejňuje aj elektronický odkaz na Európsku SRPS: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Zákazník sa môže tiež rozhodnúť o podaní žaloby na príslušnom súde v mieste svojho bydliska.

16. Zmeny všeobecných obchodných podmienok

Predajca môže v prípade zmien predpisov, ktoré upravujú fungovanie internetových obchodov, ochranu osobných údajov a iné oblasti, ktoré súvisia s fungovaním internetového obchodu predajcu, a v prípade zmien vlastnej obchodnej politiky zmeniť a/alebo doplniť tieto všeobecné obchodné podmienky, s čím vždy zákazníkov oboznámi vhodným spôsobom. Všetky zmeny a/alebo doplnenia všeobecných obchodných podmienok začnú platiť a používať sa po uplynutí 8-dňovej lehoty od zverejnenia zmien a/alebo doplnení. Ak je zmena a/alebo doplnenie všeobecných obchodných podmienok potrebné na dosiahnutie súladu s predpismi, môžu výnimočne tieto zmeny a/alebo doplnenie nadobudnúť účinnosť a platnosť aj kratšej lehote.

Zákazník, ktorý so zmenami a/alebo doplneniami týchto všeobecných obchodných podmienok nesúhlasí, musí v lehote 8 dní od zverejnenia oznámenia o zmene a/alebo doplnení všeobecných obchodných podmienok odvolať svoju registráciu, inak po uplynutí tejto lehoty platí, a opačný dôkaz nie je prípustný, že zákazník zmeny a/alebo doplnenie všeobecných obchodných podmienok prijíma. Odvolanie registrácie sa vykoná tak, že zákazník písomným vyhlásením oznámi predajcovi odvolanie svojej registrácie.

Všeobecné obchodné podmienky odsúhlasil riaditeľ spoločnosti Sensilab d. o. o. Domen Ščukovt v Ľubľane dňa 19.10.2020

Želáme vám veľa príjemných a výhodných nákupov v našom internetovom obchode!