Všeobecné obchodné podmienky

1. Identifikačné a kontaktné údaje spoločnosti

1.1 Predávajúci:

Obchodné meno:             ARTMED, spol. s r.o. 

Právna forma:                  Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:                                  Lazovná 60, Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO:                                    36 022 829 

DIČ:                                     2021302657, IČ DPH: SK2021302657

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 4689/S

Zastúpená:                        konateľom: Mgr. Petra Vágnerová

(ďalej ako „predávajúci“)

Predávajúci nemá zriadenú prevádzkareň.

1.2 Kontaktné údaje:

Telefónne číslo: +421 48 202 89 63

E-mail: objednavky@artmed.sk

1.3 Adresa, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet: 

ARTMED, spol. s r.o. 

Lazovná 60, Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

Slovenská republika

1.4 Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj 
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71 
fax č. 048/412 46 93 

2. Úvodné ustanovenia

2.1 Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "VOP") je jasne a zrozumiteľne informovať kupujúceho a poskytnúť mu všetky potrebné informácie pred uzavretím zmluvného vzťahu a zároveň ho poučiť o práve na odstúpenie od zmluvy a o reklamačnom poriadku.

2.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu www.sensilab.sk.

2.3 V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskym zákonníkom a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

3. Vymedzenie pojmov

3.1 Prevádzkovateľom elektronického/internetového obchodu (e-shopu) je obchodná spoločnosť ARTMED, spol. s r.o., Lazovná 60, Banská Bystrica, PSČ: 974 01, IČO: 36 022 829

3.2 Predávajúcim je obchodná spoločnosť ARTMED, spol. s r.o., Lazovná 60, Banská Bystrica, PSČ: 974 01, IČO: 36 022 829.

3.3 Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku, spracovanú prostredníctvom elektronického systému obchodu.

3.4  Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

3.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, o objednanom tovare z ponuky elektronického obchodu a cene tohto tovaru, spracovaný prostredníctvom elektronického systému obchodu.

3.6 Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho s využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu a pod.

3.7 Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru sa na účely týchto VOP rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda vec za odplatu, teda kúpna zmluva.

4. Postup vytvárania objednávky a uzavretia zmluvy

4.1 Kupujúci si môže cez e-shop objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“.

4.2 Kupujúci vyplní a odošle prihlasovacie a fakturačné údaje na objednávacom formulári.

4.3 Pred uzatvorením zmluvy, predávajúci poučí kupujúceho o všeobecných obchodných podmienkach, kde sú uvedené všetky zákonom požadované informácie.

4.4 Pre odoslanie záväznej objednávky je potrebné, aby kupujúci stlačil tlačidlo/funkciu s názvom „objednávka s povinnosťou platby“, čím kupujúci výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu, ako aj to, že bol oboznámený a súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami.

4.5 Predávajúci následne zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu záväzné potvrdenie  objednávky, ktoré slúži ako potvrdenie o uzavretí zmluvy,  prílohou ktorého bude formulár na odstúpenie od zmluvy

4.6 Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu. 

4.7 Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné. Zmluva, predmetom ktorej je predaj tovaru, vzniká na základe elektronického potvrdenia objednávky v systéme predávajúcim.

4.8 Zmena obsahu objednávky sa považuje za nový návrh zmluvy a zmluva vzniká až elektronickým potvrdením objednávky v systéme predávajúcim.

4.9 Z uvedenej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť dohodnutý tovar kupujúcemu riadne a včas dodať a kupujúcemu povinnosť dohodnutý tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

5. Storno objednávky

5.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho

5.1.1 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim.  

5.1.2 Pre prípady stornovania už potvrdenej objednávky platí, že kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto konaním. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody predovšetkým v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

5.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

5.2.1 Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

  • v prípade objednávky, ktorú nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.);
  • objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena;
  • v prípade technického zlyhania, poruchy portálu e-shopu, v prípade zjavnej chyby v písaní a počítaní a inej zrejmej nesprávnosti;
  • v prípade vypredania zásob;

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

6. Cena tovaru

6.1 Cena tovaru je konečná vrátane 20 % DPH, uvádzaná v mene: EUR.

6.2 Zľavy/Akcie/Výhody

Zľavy/Akcie/Výhody platia  v súlade s ich podmienkami výlučne od a do uvedeného dátumu danej zľavy/akcie/výhody alebo do vypredania zásob. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak platí, že jednotlivé  zľavy/akcie/výhody nie je možné vzájomne kombinovať.

6.3 Darček

V prípade, že ste k tovaru dostali darček (bez akejkoľvek platby, t.j. za 0,- eur) prípadná reklamácia sa na darček nevzťahuje. Nie je to predaný tovar. Spoločnosť ARTMED, spol. s r.o. si ohľadom dodania darčeku vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch, ako aj právo jeho dodania do vyčerpania zásob.

7. Platobné podmienky

7.1 Za tovar zakúpený v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

a)      platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)

b)      platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných

prostriedkov na účet predajcu,

c)      platba na základe darčekového poukazu.

7.2  Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim.

7.3  Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu.

7.4 Pokiaľ nebude splatná cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude splatná cena uhradená v plnej výške.

8. POPLATKY ZA PREPRAVU, BALNÉ A MOŽNOSTI PLATIEB

8.1 Spoločnosť ARTMED, spol. s r.o. si balné neúčtuje.

8.2 V prípade objednávky v hodnote do 50,00€ vrátane DPH si spoločnosť ARTMED, spol. s r.o. účtuje poštovné vo výške 4,00€.

8.3 V prípade objednávky v hodnote nad 50,00€ vrátane DPH si spoločnosť ARTMED, spol. s r.o. poštovné neúčtuje.

8.4 V prípade objednávky s adresou doručenia do Českej republiky v hodnote do 80,00€ vrátane DPH si spoločnosť ARTMED, spol. s r.o. účtuje poštovné vo výške 12,00€.

8.5 V prípade objednávky s adresou doručenia do Českej republiky v hodnote nad 80,00€ vrátane DPH si spoločnosť ARTMED, spol. s r.o. poštovné neúčtuje.

8.6 Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru ako aj cien za tieto služby.

8.7 Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo dohodnuté v objednávke.

9. Dodacie podmienky

9.1 Objednaný tovar bude podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedovaný v čo najkratšom termíne, zvyčajne ihneď od potvrdenia objednávky predávajúcim. Tovar zvyčajne doručujeme do 3 až 5 pracovných dní.

9.2 V prípade predĺženia dodacej lehoty z dôvodu, že sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena,  alebo došlo k mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej udalosti budeme o tomto obratom informovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe, a to aj s možnosťou stornovania objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inom spôsobe riešenia.

9.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriéra Slovenskej pošty na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke.

9.4 Tovar dodávame výhradne na území Slovenskej republiky a Českej republiky.

9.5 Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru (doklad o kúpe tovaru). Každý výrobok je zreteľne označený údajmi o výrobcovi, o zložení výrobku, o spôsobe použitia, o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, o podmienkach jeho uchovávania a skladovania v slovenskom štátnom jazyku.

9.6 Ak Vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile, kontaktujte nás prosím. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme.

9.7 V prípade spotrebiteľskej kúpnej zmluvy sme ako predávajúci povinný splniť Vašu objednávku a doručiť Vám tovar v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky. Ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, budeme Vás o tejto situácii informovať v čo možno najkratšom čase a oznámime Vám predpokladaný termín dodania tovaru alebo navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet.

10. Výhrada vlastníctva

10.1 Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia celej kúpnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

10.2 V prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim pre tovar, na ktorý sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo vybaviť túto reklamáciu až v momente úplného zaplatenia kúpnej ceny k predmetu kúpnej zmluvy.

11. Odstúpenie od zmluvy

11.1 POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

11.1.1 Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, alebo ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene: keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením, napríklad listom zaslaným poštou na adresu: ARTMED, spol. s r.o., Lazovná 60, Banská Bystrica, PSČ: 974 01 alebo e-mailom: objednavky@artmed.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy

11.1.2 Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Týmto Vás informujeme, že ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy, priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Týmto Vás zároveň informujeme o zodpovednosti kupujúceho za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: „Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.“

11.2 Kedy kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy

11.2.1 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v §7 ods. 6 zákona č. 102/2014, najmä:

  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • ostatné prípady sú uvedené v §7 ods. 6 zákona č. 102/2014. Z.z.

11.2.2 Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia.

11.2.3 Vami vrátený tovar odporúčame zaslať doporučene, prípadne aj poistiť, nakoľko neručíme za jeho možnú stratu na ceste k nám zo strany tretieho subjektu. Zásielky na dobierku nebudú akceptované. 

11.2.4 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý alebo  poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty  tovaru, resp. vo výške nákladov na uvedenie tovaru do pôvodného stavu, ak je to možné.  

12. Reklamačný poriadok a záručné podmienky

12.1 Napriek tomu, že sa naša spoločnosť snaží robiť našu prácu čo najlepšie a ponúkať Vám perfektné služby, môže sa stať, že niečo nie je tak, ako by malo byť. Na zabezpečenie rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií slúži tento reklamačný poriadok.

12.2 Zodpovednosť za vady predaného tovaru

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri tovaroch  predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci tiež zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Kupujúci je povinný vytknúť vady tovaru predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť tovar prezrieť. Kupujúci je povinný si pri prevzatí tovaru, tovar prezrieť a skontrolovať, či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný, či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú chybu, kompletnosť dodaného tovaru a príslušných dokladov (daňový doklad - faktúra).

Ak sa tovar doručuje kuriérskou službou alebo poštou je kupujúci povinný na mieste prevzatia skontrolovať, či je poškodený obal zásielky. Ak sa Vám obal bude zdať poškodený, zásielku nepreberajte. Prevziať však môžete aj poškodenú zásielku,  v takom prípade spíšte priamo s vodičom prepravnej spoločnosti protokol o zistených vadách napr. prevzaté s výhradou pre poškodenie obalu tovaru alebo pre nekompletnosť zásielky.

Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný tovar skontrolovať a zistené zjavné vady týkajúce sa mechanického poškodenia tovaru alebo jeho obalu, množstva dodaného tovaru, kompletnosti dokladov, príp. iné zjavné vady reklamovať ihneď.

12.3 Záručná doba

Záručná doba pre spotrebiteľov

Zákonná záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

Záručná doba pre osoby, ktoré nie sú spotrebiteľom

Záručná doba pre osoby, ktoré nie sú spotrebiteľom je 12 mesiacov.

12.4 Zánik práv

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Práva zo zodpovednosti za vady vecí, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim alebo do doby, na ktorej sa predávajúci a kupujúci dohodli podľa § 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

12.5 Právo na uplatnenie reklamácie

Ak kupujúci zistí, že dodaný tovar má vadu, t.j. nemá deklarované, prípadne právnymi predpismi stanovené vlastnosti,  má právo túto vadu reklamovať.

Kupujúci je povinný vytknúť vady tovaru predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil a ďalej nesmie tovar používať s ohľadom na charakter vady.

12.6 Kde možno reklamáciu uplatniť

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu alebo vykonanie záručných opráv písomne na adrese: ARTMED, spol. s r.o., Lazovná 60, 974 01 Banská Bystrica, zaslaním reklamovaného tovaru a uvedením vady tovaru. Tovar, ktorý reklamujete by nemal byť špinavý a nehygienický.  K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru). Tovar odporúčame zaslať doporučene a prípadne poistiť, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú našou spoločnosťou preberané, ani akceptované.

12.7 Čo možno reklamovať

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. Ku každému tovaru je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

12.8 Reklamáciu nie je možné uplatniť na vady výrobku spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením zo strany kupujúceho. Nesprávnym používaním sa rozumie nesprávne zaobchádzanie s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na použite. Výrobok nesmie byť mechanicky poškodený, pričom mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na určený účel. Výrobok nie možné reklamovať  pre fľaky, škvrny a iné ušpinenie tovaru, ktoré vznikli po prevzatí tovaru. Reklamáciu nie je možné uplatniť ani na vady vzniknuté bežným používaním a opotrebovaním výrobku.

Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vzniknú na tovare po uplynutí lehoty na použitie, ktorá je vyznačená na obale alebo v návode priloženom k tovaru.

V prípade potravín a výživových doplnkov to je po dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti.

12.9 Poučenie o právach kupujúceho

Ak kupujúci uplatní právo zo zodpovednosti za vady tovaru, je predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba povinná poučiť kupujúceho o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka v nasledovnom rozsahu:

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu

§ 622 Občianskeho zákonníka

1)      Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2)      Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3)      Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623 Občianskeho zákonníka

1)      Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

2)      Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

12.10 Právo voľby kupujúceho

Kupujúci má právo voľby, ktoré z vyššie uvedených práv si uplatní.

12.11 Určiť spôsob vybavenia reklamácie

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z vyššie uvedených práv si uplatní, je predávajúci (alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba)  povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m)  z.č. 250/2007 Z. z. ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Tieto spôsoby vybavenia reklamácie sú: odovzdanie opraveného výrobku, výmena výrobku, vrátenie kúpnej ceny výrobku, vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

12.12 Vybavenie reklamácie

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

12.13 Potvrdenie o uplatnení reklamácie

Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu potvrdenie. Ak nie je možné potvrdenie dodať ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

12.14 Doklad o vybavení reklamácie

Predávajúci o vybavení reklamácie vydá a doručí kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

12.15 Evidencia reklamácií

Predávajúci vedie evidenciu o reklamáciách a na požiadanie orgánu dozoru ju sprístupní k  nahliadnutiu. Evidencia o reklamácii obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

13. Informácia o alternatívnom  riešení  sporov

Vážený kupujúci, v súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov Vás týmto informujeme, že  ako spotrebiteľ máte právo obrátiť sa na našu spoločnosť so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým  sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že  sme porušili Vaša práva.

Identifikačné a kontaktné údaje našej spoločnosti sú:

Obchodné meno:             ARTMED, spol. s r.o.

Právna forma:                  Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:                                  Lazovná 60, Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO:                                    36 022 829 

Zapísaná v:                        obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro,

vložka č.: 4689/S

Zastúpená:                        konateľom Mgr. Petra Vágnerová

Kontaktné údaje:

Telefónne číslo: +421 48 202 89 63

E-mail: objednavky@artmed.sk

(ďalej ako spoločnosť alebo ako „predávajúci”).

Ak naša spoločnosť na Vašu žiadosť  o nápravu odpovedala  zamietavo alebo na ňu neodpovedala  do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) je treba podať príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iné právnické osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva SR. Ako spotrebiteľ máte právo voľby, ktorému z nich uvedený návrh podáte. Zoznam je dostupný na stránke http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/

Návrh môžete podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe a obsahuje zákonom predpísané náležitosti.

Platforma na podávanie alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu:

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Zároveň ste oprávnený použiť platformu riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/, kde vyplníte elektronický formulár sťažnosť na obchodníka. 

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od Vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur vrátane DPH. Výsledkom konania o alternatívnom riešení sporu, by mala byť dohoda predajcu a spotrebiteľa o zmierlivom vyriešení ich sporu. Avšak ani záväznosť takejto dohody nebráni stranám, aby svoj spor následne riešili súdnou cestou.

14. Informácia o postupoch uplatňovania sťažností a podnetov spotrebiteľov

14.1 V prípade podania Vášho návrhu, pripomienky, sťažnosti alebo podnetu sa budeme týmito bezodkladne zaoberať s prihliadnutím na ich závažnosť a urgentnosť, a po odbornom preskúmaní a posúdení Vám zašleme informáciu o výsledku. Na komunikáciu s nami môžete využiť e-mailové kontakty: objednavky@artmed.sk

15. Ochrana osobných údajov

15.1 Naša spoločnosť si uvedomujme, že v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu dochádza k spracúvaniu osobných údajov a preto sa snažíme dodržiavať všetky zákonom požadované opatrenia, aby sa zabezpečila ich náležitá ochrana. Za týmto účelom máme v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vypracovaný Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov.

15.2 Prevádzkovateľom informačných systémov osobných údajov je: ARTMED, spol. s r.o., Lazovná 60, Banská Bystrica, PSČ: 974 01, IČO: 36 022 829. V súvislosti s prevádzkovaním e-shopu sa spracúvajú osobné údaje v týchto informačných systémoch osobných údajov:

IS E-shop

Účelom spracúvania OÚ je predaj tovaru, vyhotovenie faktúry a dodanie tovaru. Zoznam OÚ: meno, priezvisko, adresa (ulica a číslo, obec, PSČ, štát), e-mailová adresa, tel. číslo. Právnym základom je zmluvný vzťah podľa § 10 ods. 3 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.

IS Odber noviniek (newsletter)

Účelom spracúvania OÚ je informovanie klientov o ponúkaných službách a tovaroch, zasielanie newsletterov. Zoznam OÚ: meno, priezvisko, adresa (ulica a číslo, obec, PSČ, štát), e-mailová adresa, tel. číslo. Právnym základom je súhlas klienta. Čas platnosti súhlasu: po dobu trvania účelu, t.j. kým má klient záujem o zasielanie newsletterov.

IS Vernostný program

Účelom spracúvania OÚ je poskytovanie zliav registrovaným klientom. Zoznam OÚ: meno, priezvisko, adresa (ulica a číslo, obec, PSČ, štát), e-mailová adresa, tel. číslo. Právnym základom je súhlas klienta. Čas platnosti súhlasu: po dobu trvania účelu, t.j. kým má klient záujem o poskytovanie zliav.

IS Súťaže

Účelom spracúvania OÚ je organizovanie spotrebiteľských súťaži.  Zoznam OÚ:  meno, priezvisko, pod ktorým je osoba registrovaná na sociálnej sieti, telefónne číslo a adresa na doručenie výhry. Právnym základom je súhlas klienta. Čas platnosti súhlasu: po dobu trvania účelu, t.j. kým trvá daná súťaž vrátane jej vyhodnotenia a zaslania cien.

15.3 Vaše osobné údaje sa nebudú zverejňovať, nebudú poskytnuté tretím stranám a cezhraničný prenos osobných údajov sa nebude uskutočňovať. Osobné údaje môžu byť sprístupnené prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly  a v rámci poskytovania technickej údržby poskytovateľovi IT servisu alebo poskytovateľovi webhostingu. Po splnení účelu budú Vaše osobné údaje zlikvidované.

15.4 V prípadoch, kde je právnym základom súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba (klient) nie je povinná tento súhlas udeliť. Svoj súhlas môže u prevádzkovateľa kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa ARTMED, spol. s r.o., Lazovná 60, Banská Bystrica, PSČ: 974 01, alebo na e-mailovú adresu: objednavky@artmed.sk

15.5 Na základe písomnej žiadosti môžete vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, presné informácie o zdroji, z ktorého sa získali osobné údaje, odpis osobných údajov, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo  ak došlo k porušeniu zákona.

16. Informácia o existencii príslušných kódexov správania

16.1 Naša spoločnosť zatiaľ nemá vytvorený kódex správania.

17. Záverečné ustanovenie

17.1 Informácia o dĺžke trvania zmluvy a o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa

Zmluvy uzatvárané prostredníctvom nášho e-shopu majú charakter spotrebiteľskej kúpnej zmluvy, ktorá je uzavretá na dobu určitú. Pričom dĺžka trvania zmluvy závisí od momentu jej zániku. Najčastejší spôsob zániku tejto zmluvy je splnením záväzkov oboch zmluvných strán. Predávajúci má povinnosť dohodnutý tovar alebo službu kupujúcemu riadne a včas dodať a kupujúci-spotrebiteľ má povinnosť dohodnutý tovar alebo službu prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. Uvedené zmluvy môžu tiež zaniknúť všeobecnými spôsobmi zániku záväzku, a to najmä odstúpením od zmluvy. V prípade všetkých zmlúv uzatváraných prostredníctvom nášho e-shopu nejde  o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť.

17.2 Všetky vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach neupravovaných týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskeho zákonníka a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

17.3 Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky zmeniť v prípade legislatívnych zmien.

17.4 Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok ako aj informačných materiálov.

17.5 Všeobecné obchodné podmienky sú platné s účinnosťou od  15.3.2018.

17.6 Schválenie týchto všeobecných obchodných podmienok (VOP) zo strany kupujúceho

Okamihom keď kupujúci na stránke www.sensilab.sk klikne na odkaz "objednávka s povinnosťou platby", má sa za to, že kupujúci sa riadne oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami, tieto si preštudoval a tým aj akceptoval. VOP sa týmto stávajú neoddeliteľnou súčasťou dohody zmluvných strán.