POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účel tejto Politiky ochrany osobných údajov je oboznámenie našich zákazníkov, potenciálnych zákazníkov a návštevníkov Sensilab webstránok o spracovaní a ochrane osobných údajov spoločnosti SENSILAB farmaceutická spoločnosť d. o. o. Verovškova ulica 55a, 1000 Ľubľana, Slovenia e-mailová adresa info@sensilab.com (ďalej ako spoločnosť alebo poskytovateľ/prevádzkovateľ spoločnosti Sensilab alebo správca osobných údajov).

V spoločnosti Sensilab si vážime vaše súkromie, preto vaše údaje starostlivo chránime.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžu byť kedykoľvek zmenené, upravené alebo aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia alebo upozornenia. Používaním webových stránok poskytovateľa potvrdzuje jednotlivec/dotknutá osoba, že súhlasí so zmenami.

Všetky naše on-line aktivity sú v súlade s európskymi právnymi predpismi (nariadenie (EÚ) 2016/697 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) ) a Zmluvy o zmluvách ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) a vnútroštátne právne predpisy Slovinskej republiky (zákon o ochrane osobných údajov (ZVOP-1, Ur RS, č 94/07) Zákon (ZEPT, Ur.l. RS, č. 96/09 v 19/15) atď.).

Politika ochrany osobných údajov zahŕňa spracovanie informácií o vás, ktoré poskytuje poskytovateľ vždy, keď navštívite alebo používate webové stránky spoločnosti Sensilab, alebo ich zdieľate iným spôsobom (počas nákupu prostredníctvom telefonátu alebo vo fyzických obchodoch spoločnosti Sensilab atď.).

Kontrolór/Prevádzkovateľ a oprávnená osoba na ochranu údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť SENSILAB farmaceutická spoločnosť d. o. o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ľubľana Slovenia.

Spoločnosť Sensilab má oprávnenú osobu zodpovednú za ochranu údajov, ktorá je k dispozícii na tejto e-mailovej adrese: dpo@sensilab.com

Informácie o oprávnenej osobe

Firma

JK Group d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana, Slovenia

E-mailová adresa

dpo@jkgroup.si

Osobné informácie

Osobné údaje sú informácie, ktoré vás identifikujú ako jednotlivca/dotknutú osobu. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorá môže byť identifikovaná priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, on-line identifikátor alebo jeden alebo viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Poskytovateľ/prevádzkovateľ podľa účelov definovaných v týchto pravidlách zhromažďuje tieto osobné údaje:

 • základné informácie o používateľovi/dotknutej osoby (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia a miesta;
 • kontaktné údaje a údaje o mojej komunikácii s operátorom (e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum, čas a obsah poštovej alebo e-mailovej komunikácie, dátum, čas a trvanie telefonických hovorov); kanál a kampaň – spôsob získania člena alebo zdroj, prostredníctvom ktorého sa dotknutá osoba dostala do kontaktu s prevádzkovateľom (web stránka a kampaň alebo akcia, telefónne centrum, fyzická predajňa);
 • informácie o nákupoch používateľa a o vydaných účtoch (dátum a kraj nákupu, kúpené produkty, ceny kúpených produktov, celková cena nákupu, spôsob nákupu, adresa a distribúcia, číslo a dátum výdaja účtu, znak osoby, ktorá vydala účet, atď.) a informácie  o riešeniu reklamácii produktov;
 • informácie o používaní web stránky prevádzkovateľa dotknutou osobou (dátumy a časy návštev na web stránke, navštívené stránky alebo URL, čas zdržania sa na jednotlivých stránkach, číslo navštívených stránok, celkový čas návštevy na web stránke, skončené nastavenia na web stránke), a tiež informácie - informácie o používaniu (čítanie) prijatých správ (e-mail, SMS) prevádzkovateľa.
 • údaje z formulárov, ktoré používateľ dobrovoľne vyplnil, napr. v rámci výherných hier alebo pomocou konfigurátorov na identifikáciu optimálnych produktov pre potreby používateľa;
 • iné údaje, ktoré používateľ dobrovoľne poskytuje kontrolórovi/prevádzkovateľovi, keď sú požadované pre konkrétne služby

Poskytovateľ nezhromažďuje vaše osobné údaje, pokiaľ ich nepovoľujete alebo s nimi nesúhlasíte, napríklad pri objednávaní produktov alebo služieb, prihlásením sa na zasielanie e-mailových správ, účasť vo výhernej hre atď., alebo ak existuje právny základ alebo právny záujem správcu o spracovanie údajov.

Obdobie, za ktoré poskytovateľ uchováva zhromaždené údaje, je ďalej definované v kapitole Ukladanie osobných údajov tejto politiky.

Účel a právny základ spracovania údajov

Poskytovateľ zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje na základe týchto právnych dôvodov:

 • zákon a zmluvné vzťahy
 • súhlas jednotlivca,
 • právny záujem.

Spracovanie údajov na základe právnych a zmluvných vzťahov

Ak je zabezpečenie osobných údajov zmluvnou povinnosťou alebo povinnosťou potrebnou na plnenie zmluvy s poskytovateľom alebo zákonnou povinnosťou, musíte poskytnúť osobné informácie; ak neposkytnete osobné informácie, nemôžete s poskytovateľom uzavrieť zmluvu. Okrem toho v tomto prípade poskytovateľ/prevádzkovateľ nemôže poskytovať služby ani dodávať výrobky na základe zmluvy, pretože poskytovateľ nemá k dispozícii potrebné údaje na vykonanie zmluvy.

Účel spracovanie údajov

Podrobné vysvetlenie

Vykonanie zmluvy

Vykonanie zmluvy s poskytovateľom vrátane splnenia vašich objednávok zo strany poskytovateľa (poskytovanie produktov a zabezpečenie služieb), komunikácia s vami, kontrola platieb a plnenie inej povinnosti poskytovateľa a / alebo vašej (oprávnený záujem poskytovateľa spracovať vaše osobné údaje, článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

Priama komunikácia o špeciálnych ponukách, zľavách a inom obsahu prostredníctvom e-mailu alebo SMS

Spoločnosť Sensilab d.o.o., na základe právnych predpisov ZEKom-1 (Zákon o elektronickej komunikácii Slovinskej republiky, implementovaný na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58 / EC z 12. júla 2002), oboznamuje svojich zákazníkov o produktoch, službách a obsahu. Zákazník môže kedykoľvek požiadať o ukončenie tohto druhu komunikácie a spracovania osobných údajov.

Zákazník môže túto komunikáciu zastaviť kedykoľvek kliknutím na odkaz na zrušenie odberu, ktorý bude v prijatých správach. Zákazník musí odoslať písomnú žiadosť na e-mailovú adresu dpo@sensilab.com alebo vyplniť nasledujúci formulár www.sensilab.sk/dpo

Spracovanie údajov na základe oprávneného záujmu

Poskytovateľ/prevádzkovateľ môže spracovávať údaje na základe oprávneného záujmu, o ktoré sa poskytovateľ usiluje, za predpokladu, že záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby nie sú prevažujúce. Pri využívaní oprávneného záujmu poskytovateľ vždy vydáva rozhodnutie v súlade so všeobecným nariadením o spracovaní údajov.

Účel spracovanie údajov

Podrobné vysvetlenie

Všeobecné štatistické spracovanie údajov o kupujúcich a ich objednávkach a potenciálnych kupujúcich (kontakty) na účely internej analýzy predajov, opakovaných nákupov, správania agregovaných kupujúcich, reklamy a optimalizácie podniku

V spoločnosti Sensilab d.o.o. uskutočňujeme všeobecné štatistické spracovanie údajov o kupujúcich a ich objednávkach, ako aj o potenciálnych kupujúcich (kontaktov). Na základe tohto spracovania vykonávame interné analýzy predajov, opakovaných nákupov a správania agregovaných kupujúcich a monitorujeme a optimalizujeme našu efektívnosť a optimalizujeme našu reklamu, napr .:

 • monitorovanie predaja prostredníctvom našich predajných kanálov (internet, obchody, call centrum),
 • sledovanie počtu kupujúcich, ktorí robia opakované nákupy, ako rýchlo a za akú cenu,
 • monitorovanie všeobecných štatistických údajov o predaji, ako je priemerná hodnota nákupného košíka, počet produktov na objednávku a podobne,monitorovanie odpovedí na e-mail, SMS, telefonické hovory a rôzne reklamné správy (televízne, rozhlasové a internetové reklamy) a na základe toho optimalizujeme našu inzerciu (rozhodnite sa, čo, kde, kto a ako inzerovať)

Toto štatistické monitorovanie nám umožňuje optimalizovať podnikanie a reklamu a na základe týchto používateľom/dotknutým osobám ponúknuť cenovo dostupné produkty a služby.

Prístup k vašim predchádzajúcim nákupom a ďalším údajom v Sensilab call centre a v obchodoch s cieľom poskytovať lepšie služby a ponuky

Keď zavoláte do nášho call centra (prijmete hovor od Sensilab) alebo ak navštívite náš obchod (ak a keď sa nezávisle identifikujete), naši konzultanti budú mať prístup k uloženým osobným údajom a histórii nákupov, na základe ktorých budú môcť poskytovať lepšie služby a relevantnejšie ponuky.

Ak to nechcete, môžete kedykoľvek zastaviť tento typ spracovania údajov zaslaním písomnej žiadosti na našu e-mailovú adresu dpo@sensilab.comalebo vyplnením nasledujúceho formulára www.sensilab.sk/dpo.

Spracovanie údajov o neoprávnených vzdialených objednávkach na účely predchádzania podvodom

V spoločnosti Sensilab d.o.o. spracovávame údaje o odoslaných a neprevzatých objednávkach na základe našich legitímnych záujmov. Týmto spôsobom zisťujeme, či a kto kupuje neúmerne a objednáva produkty s možnosťou platby na dobierku a potom tieto produkty nevyžaduje a spôsobuje nám tým škody na podnikaní, a tomu chceme zabrániť.

Keď identifikujeme takýchto kupujúcich, zakážeme pre nich možnosť platby za doručenie, avšak stále majú možnosť si objednať produkty s okamžitou platbou prostredníctvom platobných kariet alebo PayPal.

Automatizovaná e-mailová komunikácia s používateľom na základe jeho začiatku v on-line nákupnom procese

V spoločnosti Sensilab d.o.o., na základe nášho právneho záujmu príležitostne posielame pripomienkové e-maily potenciálnym kupujúcim, ktorí dali produkty do svojho nákupného košíka, ale nikdy nedokončili nákup, s cieľom pripomenúť im, aby dokončili nákup alebo im ponukáme pomoc alebo informácie týkajúce sa nedokončenej objednávky.

Ak to nechcete, môžete kedykoľvek zastaviť tento typ spracovania údajov buď zaslaním písomnej žiadosti na našu e-mailovú adresu dpo@sensilab.com alebo vyplnením nasledujúceho formulára www.sensilab.sk/dpo.

Základná prispôsobená komunikácia (prostredníctvom e-mailu, SMS, telefonických hovorov, pošty, upozornení prehliadača, informácií na webových stránkach, sociálnych sietí) s prispôsobenými zľavami, objednávkami a obsahom.

V rámci základnej prispôsobenej komunikácie (prostredníctvom e-mailu, SMS, telefónnych hovorov, pošty, informácií na webových stránkach, sociálnych sieťach) sa snažíme ponúknuť relevantné ponuky, zľavy a iný obsah, ktorý by vás mohol zaujímať na základe predchádzajúcej interakcie s nami. Na tento účel používame nasledujúce údaje o vás:

 • demografické údaje (pohlavie, dátum narodenia alebo vek, adresa)
 • história nákupov (zakúpené produkty, čas a počet nákupov),
 • jednoduché spracovanie vášho správania na webových stránkach spoločnosti Sensilab (zobrazenie jednotlivých produktov alebo obsahu, ktoré môžu spúšťať odosielanie prispôsobených správ) bez použitia týchto údajov na profilovanie používateľov
 • Vaše odpovede (otvorenie správy, kliknutie na odkaz, uskutočnenie nákupu) na rôzne správy, ktoré vám zašleme.

Počas tohto procesu nepoužívame žiadny typ automatizovaného alebo poloautomatického profilovania, zhromažďujeme iba vhodné súbory používateľov pre jednotlivé správy. Nikdy sa nezaoberáme údajmi jednotlivých používateľov, ale iba agregované spracovanie veľkých skupín.

Na základe týchto údajov závisí od toho, aké správy získate od nás:

 • výrobky a obsah, ktoré vám predkladáme (napríklad o kĺboch, detoxikácii, chudnutí, všeobecnej zdravej výžive atď.), aby boli čo najrelevantnejšie pre vás,
 • druh ponúk, ktoré dostanete (zákazníci s väčším počtom alebo frekvenciou nákupov v spoločnosti Sensilab získajú lepšie ponuky)
 • ako často vám posielame správy a prostredníctvom ktorých komunikačných kanálov.

 Kupujúci môže kedykoľvek zastaviť tento typ spracovania údajov buď kliknutím na odkaz na zrušenie odberu v prijatých správach, písomnou žiadosťou zaslanou na túto e-mailovú adresu dpo@sensilab.com alebo vyplnením nasledujúceho formulára: www.sensilab.sk/dpo.

Priama komunikácia o špeciálnych ponukách a iných kontách prostredníctvom telefonických hovorov alebo e-mailov

V spoločnosti Sensilab d.o.o. na základe nášho oprávneného záujmu občas upozorňujeme našich zákazníkov na naše produkty, služby, zľavy a obsah prostredníctvom telefonických hovorov a bežnej pošty.

Ak to už nechcete dovoliť, môžete zastaviť spracovanie údajov buď napísaním e-mailu dpo@sensilab.com, alebo vyplnením nasledujúceho formulára www.sensilab.sk/dpo

Používanie Facebook Custom Audiences advertising tool

Na základe nášho oprávneného záujmu v spoločnosti Sensilab d. o. o. používame službu Facebook Custom Audiences advertising tool. Používame ju buď v rámci vykonávania základnej prispôsobenej komunikácie založenej na našom legitímnom záujme, alebo v rámci získanej dohody o komunikácii prostredníctvom prispôsobených ponúk a obsahu na základe profilu používateľa.

Služba funguje nasledovne:

 1. Vašu e-mailovú adresu, ktorú sme získali od vás prostredníctvom vášho nákupu alebo ste ho dobrovoľne poskytli, odovzdávame na Facebook.
 2. Facebook robí porovnanie medzi vašou e-mailovou adresou a databázou používateľov a určuje, či ste používateľom Facebooku.
 3. Ak nie ste používateľom Facebooku, nič sa ďalej neuskutočňuje pomocou vašej e-mailovej adresy a spoločnosť Facebook s ňou nekoná žiadne aktivity.
 4. Ak ste používateľom Facebooku, spoločnosť Facebook vás pripojí k novo vytvorenému zoznamu vlastných publík, Facebook nám  umožní zobraziť túto skupinu používateľov prispôsobených reklám na Facebooku.
 5. Na základe toho vám môžeme zobraziť reklamy, ktoré sú cielenejšie a prispôsobené vám, ako aj ďalšie zľavy.

Tento typ spracovania údajov možno kedykoľvek zastaviť buď zaslaním písomnej žiadosti na našu e-mailovú adresu dpo@sensilab.com alebo vyplnením nasledujúceho formulára www.sensilab.sk/dpo

Spracovanie údajov na základe vášho súhlasu

Poskytovateľ/prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva (používa) vaše osobné údaje na nasledujúce účely, ak s nimi súhlasíte:

 • poskytnúť vám prístup a využitie vášho online účtu a webstránke a z technických dôvodov na správu webových stránok poskytovateľa,
 • zabezpečiť prístup k špeciálnym informáciám na webových stránkach poskytovateľa prostredníctvom svojho online účtu / profilu,
 • príprava a odoslanie personalizovaného e-bulletinu, ak ste ho podpísali,
 • posielať vám komerčné ponuky a iný obsah prostredníctvom e-mailu, SMS, bežnej pošty alebo telefonátu, ak to nie sú iné dôvody a ste s tým súhlasili,
 • na akékoľvek iné účely, s ktorými výslovne súhlasíte, keď spolupracujete s poskytovateľom.

Profilovanie používateľov na základe súhlasu

Na základe Vášho súhlasu, prispôsobená komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom rôznych kanálov (e-mail, SMS, telefonické hovory, pošta, upozornenia prehliadača, informácie o webových stránkach, sociálne siete).

Pretože Vám chceme poskytnúť tie najlepšie možné ponuky a obsah prispôsobený vašim potrebám, vytvoríme profil, s vaším súhlasom, ktorý slúži ako základ pre prispôsobenú komunikáciu.

Na tento účel možno použiť tieto údaje:

 • demografické údaje (pohlavie, dátum narodenia alebo vek, adresa);
 • Vaša história nákupov (zakúpené produkty, čas nákupu, počet nákupov);
 • Vaše odpovede v rôznych dotazníkoch spoločnosti Sensilab na webových stránkach spoločnosti Sensilab;
 • Vaše správanie na webových stránkach spoločnosti Sensilab (prezeranie jednotlivých produktov alebo obsahu, pridanie produktov do nákupného košíka, transakcie cez internet);
 • Vaše odpovede (otvorenie správy, kliknutie na odkaz, uskutočnenie nákupu) na rôzne správy, ktoré Vám zašleme.

 Záleží od tohto používateľského profilu, aký druh ponúk a obsah od nás dostanete:

 • produkty a obsah, ktorý vám ponúkame (napr. kĺby, detoxikácia, strata hmotnosti, zdravá výživa atď.), prispôsobujeme pre vás - druh ponúk, ktoré dostanete (kupujúci s väčším počtom alebo frekvenciou nákupov získajú lepšie ponuky);
 • ako často vám posielame správy a prostredníctvom ktorých komunikačných kanálov.

Ak už to nebudete chcieť, môžete kedykoľvek zastaviť tento typ spracovania údajov buď kliknutím na odkaz na zrušenie odberu v prijatých správach, písomnou žiadosťou zaslanou na túto e-mailovú adresu dpo@sensilab.com alebo vyplnením nasledujúceho formulára: www.sensilab.sk/dpo.

 Ak chcete mať prístup k neprispôsobenej e-mailovej komunikácii a nechcete prispôsobiť (prispôsobené) e-mailové spravodajstvo, môžete sa prihlásiť k neprispôsobenej komunikácii tu www.sensilab.sk/dpo.

Uchovávanie osobných údajov

Prevádzkovateľ bude uchovávať vaše osobné údaje len tak dlho, kým to bude nevyhnutné na dosiahnutie účelu, kvôli ktorému boli osobné údaje zhromaždené a ďalej spracúvané (napr. pre zabezpečenie prístupu a používania vášho webového účtu u prevádzkovateľa a webovej stránky prevádzkovateľa, pre splnenie vašich objednávok zo strany prevádzkovateľa, kontrolu vašich platieb a splnenie ostatných povinností prevádzkovateľa a/alebo vašich povinností, pre zabezpečenie prístupu k špecifickým informáciám, ktoré sú vám k dispozícii, pre zabezpečenie využívania výhod klubu Sensilab, pre zasielanie reklamných noviniek zo strany prevádzkovateľa atď.).

Tie osobné informácie, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na základe zákona, Prevádzkovateľ uloží na obdobie predpísané zákonom.

Tie osobné informácie, ktoré Prevádzkovateľ spracováva kvôli zmluvnému vzťahu s dotknutou osobou, Prevádzkovateľ uloží na obdobie, ktoré je potrebné na vykonanie zmluvy a ďalších 5 rokov  po jej ukončení, okrem prípadov, keď nastane spor v spojení so zmluvou medzi vami a Prevádzkovateľom; v takom prípade Prevádzkovateľ uloží  vaše informácie ešte ďalších 5 rokov po právnom alebo arbitrážnom ukončení sporu alebo po odškodnom alebo ak sa súdny spor neuskutočnil, 5 rokov od dňa pokojného ukončenia sporu.

Tie osobné informácie, ktoré Prevádzkovateľ spracováva na základe osobného povolenia dotknutou osobou, Prevádzkovateľ ich ukladá nastálo, do zrušenia povolenia zo strany dotknutej osoby. Prevádzkovateľ tieto informácie vymaže pred zrušením povolenia, iba v prípade, že je dosiahnutý účel spracovania osobných údajov (napr. v príklade, že by Prevádzkovateľ prestal viesť svoj klub výhod/zliav, Prevádzkovateľ by vymazal všetky osobné informácie zhromaždené na ten účel aj keby dotknutá osoba, ktorá povolila spracovávanie osobných údajov za účelom členstva v klube výhod/zliav, o toto zrušenie nepožiadala). 

Zmluvné spracovanie osobných údajov

Ako dotknutá osoba ste oboznámený a súhlasíte, že prevádzkovateľ smie jednotlivé úkony v súvislosti s vašimi údajmi zveriť iným osobám (zmluvným sprostredkovateľom). Zmluvní sprostredkovatelia smú zverené údaje spracúvať výlučne v mene prevádzkovateľa, v medziach oprávnenia prevádzkovateľa (v písomnej zmluve respektíve inom právnom akte) a v súlade s účelmi, ktoré sú definované v tejto politike ochrany osobných údajov.

Zmluvní spolupracovníci, s ktorými spolupracuje prevádzkovateľ sú:

 • účtovníci, právnici a iný poskytovatelia právnych konzultácii;
 • poskytovatelia spracovávania údajov a analytických služieb;
 • poskytovatelia údržby IT systémov,
 • e-mail marketingové služby(napr. MailChimp);
 • poskytovatelia platobných systémov (napr.. Ayden, PayPal, PayU, Klarna, Sofort, Multibanco, dotPay a iné);
 • poskytovatelia systémov za riadenie vzťahov so zákazníkmi (napr. Microsoft);
 • poskytovatelia riešení pre online marketing (napr. Google, Facebook)

Prevádzkovateľ nebude poskytovať vaše osobné údaje neoprávneným osobám tretej strany.
Zmluvní spolupracovníci môžu spracúvať osobné údaje iba v rámci pokynov prevádzkovateľa a nesmú ho používať na sledovanie svojich vlastných záujmov.

 Prevádzkovateľ a príjemcovia osobných údajov nepredávajú osobné údaje tretím krajinám (mimo členských krajín Európskeho hospodárskeho priestoru – členských štátov EÚ a Islandu, Nórska a Lichtenštajnska) a medzinárodným organizáciám okrem USA - všetkým zmluvným spolupracovatelia v USA sú v programe Ochrana súkromia.

Sloboda voľby

Na informácie, ktoré o sebe poskytujete, dohliadate vy. Ak sa rozhodnete, že vaše údaje prevádzkovateľovi neposkytnete, potom nebudete môcť mať prístup k niektorým miestam respektíve funkciám na webovej stránke.

Dotknuté osoby, ktoré si prajú odhlásiť sa z klubu Sensilab alebo z e-noviniek, oznámte nám to na e-mailovú adresu info-sk@sensilab.com. Ak sa vaše osobné údaje zmenia (poštové smerovacie číslo, e-mailová adresa, fyzická adresa, telefónne číslo), prosíme vás, aby ste nás o zmenách informovali na e-mailovú adresu info-sk@sensilab.com.

Automatické zaznamenávanie informácií (neosobné údaje)

Pri každom vstupe na webovú stránku sa všeobecné, neosobné údaje (počet návštev, priemerný čas návštevy webovej stránky, navštívené stránky) automaticky zaznamenávajú (nie ako súčasť prihlásenia). Tieto informácie používame na meranie atraktívnosti našej webovej stránky a zlepšovanie obsahu a použiteľnosti. Vaše údaje nie sú predmetom ďalšieho spracúvania a nie sú poskytované tretím stranám.

Cookies

Cookies sú neviditeľné dokumenty, ktoré sú dočasne uložené na vašom pevnom disku a umožňujú prevádzkovateľovi rozpoznať váš počítač, keď navštívite webovú stránku nabudúce. Prevádzkovateľ používa cookies len na zhromažďovanie informácií, ktoré sa týkajú používania webovej stránky

Reklamné súbory cookies sledujú používanie webových stránok poskytovateľa, iba v prípade súhlasu jednotlivca s používaním súborov cookies.

Bezpečnosť

Prevádzkovateľ neustále pracuje na zabezpečení ochrany osobných údajov. Vaše údaje sú po celú dobu ochránené pred stratou, zničením, falšovaním, manipuláciou a neautorizovaným prístupom alebo neautorizovaným sprístupnením.

Súhlas maloletej osoby v súvislosti so službami informačnej spoločnosti

Maloleté osoby mladšie ako 16 rokov by nemali poskytovať akékoľvek osobné údaje na webových stránkach ani inak bez dovolenia (súhlasu alebo schválenia) držiteľa rodičovskej zodpovednosti za dieťa (jedného z rodičov alebo opatrovníkov). Prevádzkovateľ nebude nikdy vedome zhromažďovať osobné údaje osôb, o ktorých by bol oboznámený, že sú maloleté (mladšie ako 16 rokov) alebo ich akokoľvek používať alebo sprístupňovať tretím stranám bez dovolenia držiteľa rodičovskej zodpovednosti za dieťa.

Týmto nie je dotknuté všeobecné zmluvné právo členských štátov, ako napríklad pravidlá o platnosti, koncepcii alebo účinku zmluvy týkajúcej sa dieťaťa.

Pri zohľadnení dostupnej technológie prevádzkovateľ vynaloží primerané úsilie, aby overil, či držiteľ rodičovskej zodpovednosti dieťaťa poskytol alebo udelil súhlas.

Práva dotknutej osoby týkajúce sa spracúvania údajov

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našej politiky ochrany osobných údajov alebo spracúvania vašich osobných údajov, môžete nás bez váhania kontaktovať. Napíšte nám na info-sk@sensilab.com.

Na základe vašej požiadavky vás budeme informovať – písomne a v súlade s predpismi.

Pre zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania máte ako dotknutá osoba, na základe predpisov, nasledujúce práva:

Právo zrušiť povolenie: ak ste ako dotknutá osoba odsúhlasili spracúvanie vašich osobných údajov (na jeden alebo viaceré konkrétne účely), máte právo svoje povolenie kedykoľvek zrušiť bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania údajov, ktoré bolo na základe povolenia vykonávané až do jeho zrušenia;

Povolenie je možné zrušiť len s písomným vyhlásením, ktoré sa pošle prevádzkovateľovi na jeden od jeho kontaktov, poskytnutých na web stránke: https://www.sensilab.sk/kontaktujte-nas

Zrušenie povolenia na spracovávanie osobných údajov dotknutej osoby nemá žiaden negatívny dopad alebo sankcie na dotknutú osobu. I keď je možné, že po zrušení prevádzkovateľ dotknutej osoby nebude môcť poskytovať jednotlivé alebo viaceré produkty, ak pôjde o produkty, ktoré sa nedajú bez osobných údajov ponúkať (napr. klub výhod/zliav alebo prispôsobené informovanie).

Právo na prístup k osobným údajom: ako dotknutá osoba máte právo od prevádzkovateľa (správcu osobných údajov) získať potvrdenie, či sa v súvislosti s vami spracúvajú osobné údaje, a ak je to tak, prístup k osobným údajom a niektoré informácie (o účeloch spracúvania, o typoch osobných údajov, o používateľoch, o obdobiach uchovávania resp. kritériách na určenie období, o existencii práva na opravu alebo vymazanie údajov, práva obmedziť a namietať voči spracúvaniu a práva odvolať sa na dozorný orgán, o zdroji údajov, ak údaje neboli zhromaždené od vás, o existencii automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania, dôvodov ich vzniku a významu a dôsledkov takéhoto spracúvania pre vás a ďalšie informácie v súlade s článkom 15 GDPR);

Právo na opravu osobných údajov: ako dotknutá osoba máte právo dosiahnuť, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Ako dotknutá osoba máte, pri zohľadnení účelov spracúvania, právo na doplnenie neúplných údajov, vrátane predloženia doplňujúceho vyhlásenia;

Právo na vymazanie osobných údajov (»právo zabudnúť«): ako dotknutá osoba máte právo dosiahnuť, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a prevádzkovateľ musí údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak existuje jeden z nasledujúcich dôvodov:

(a) údaje už nie sú viac potrebné na účely, pre ktoré boli zhromaždené resp. inak spracúvané,

(b) ak zrušíte povolenie a na spracovanie neexistuje iný právny základ,

(c) ak máte námietky voči spracúvaniu a pre spracúvanie neexistujú prevažujúce legitímne dôvody,

(d) údaje boli spracúvané protizákonne,

(e) údaje musia byť vymazané pre splnenie právnych záväzkov, vyplývajúcich z práva EÚ alebo z právnych predpisov členského štátu, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľa,

(f) údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Ako dotknutá osoba ale v určitých prípadoch, popísaných v článku 17 ods. 3 GDPR, nemáte právo na vymazanie údajov;

Právo obmedziť spracúvanie: ako dotknutá osoba máte právo dosiahnuť, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, ak existuje jeden z nasledujúcich prípadov:

(a) ak napadnete správnosť údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť údajov;

(b) spracúvanie je protizákonné, vy ste, ale proti vymazaniu údajov a namiesto toho požadujete obmedzenie ich používania,

(c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

(d) vzniesli ste námietku týkajúcu sa spracúvania, kým sa nepreukáže, či právne dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi dôvodmi;

Právo na prenos údajov: ako dotknutá osoba máte právo prijímať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanej, bežne používanej a strojovo čitateľnej podobe, a máte právo postúpiť tieto údaje inému správcovi bez toho, aby vám prevádzkovateľ, ktorému boli osobné údaje zabezpečené, v tom bránil, a to keď:

(a) spracúvanie je založené na súhlase alebo na zmluve a

(b) spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Ako dotknutá osoba máte pri výkone uvedeného práva na prenos údajov právo, aby sa osobné údaje preniesli priamo od jedného správcu (prevádzkovateľa) k druhému, ak je to technicky realizovateľné;

Právo vzniesť námietku voči spracúvaniu: ako dotknutá osoba máte z dôvodov, týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je potrebné pre plnenie úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, pridelenej prevádzkovateľovi (článok 6 ods. 1 písm. e) GDPR) alebo je nevyhnutné pre oprávnené záujmy, o ktoré sa usiluje prevádzkovateľ alebo tretia strana (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), vrátane profilovania, založeného na vyššie uvedenom spracúvaní;  prevádzkovateľ prestane spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže potrebné legitímne dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami alebo slobodami, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sú osobné údaje spracúvané na marketingové účely, dotknutá osoba má právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracúvaniu údajov, s ním súvisiacich, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ to súvisí s takýmto priamym marketingom; ak dotknutá osoba vznesie námietku voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, údaje sa na tieto účely už nebudú spracúvať.

Ak sa údaje spracúvajú na vedecko- alebo historicko -výskumné účely alebo štatistické účely, dotknutá osoba má právo vzniesť námietku voči spracúvaniu údajov, s ňou súvisiacich, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, pokiaľ spracúvanie nie je nevyhnutné na vykonávanie úlohy, ktorá sa vykonáva z dôvodov verejného záujmu;

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu:  bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek iný (administratívny alebo iný) opravný prostriedok, máte ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v krajine, v ktorej máte obvyklé bydlisko, v ktorej sa nachádza vaše pracovisko alebo v ktorej došlo k údajnému porušeniu (v Slovenskej Republike je to Komisár pre informácie), ak považujete spracúvanie osobných údajov, s vami súvisiacich, za porušovanie pravidiel o ochrane osobných údajov.

Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek iný (administratívny alebo mimosúdny) majetok, máte ako dotknutá osoba právo na účinný opravný prostriedok, a to proti právne záväznému rozhodnutiu dozorného orgánu, s ním súvisiaceho, ako aj v prípadoch, ak sa dozorný orgán vašou sťažnosťou nezaoberá alebo vás do troch mesiacov o stave záležitosti alebo o rozhodnutiu.

Dotknutá osoba môže všetky žiadosti, ktoré sa týkajú uplatňovania práv v spojení s osobnými údajmi, adresami, nasmerovať písomne na prevádzkovateľa, a to na jeden od kontaktov, napísaných na web stránke https://www.sensilab.sk/kontaktujte-nas .

Pre účel spoľahlivej identifikácie v prípade výkonu práv v súvislosti s osobnými údajmi prevádzkovateľ môže požiadať o dodatočné informácie od dotknutej osoby a môže odmietnuť konať iba vtedy, ak preukáže, že dotknutú osobu nemôže spoľahlivo identifikovať.

Prevádzkovateľ musí na žiadosť dotknutej osoby, s ktorou uplatňuje svoje práva týkajúce sa osobných údajov, odpovedať bez zbytočného odkladu a to najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

Oznámenie nadzorného orgánu o porušení ochrany osobných údajov

V prípade porušenia ochrany osobných údajov je Prevádzkovateľ povinný o tom informovať  príslušný  orgán, okrem v prípade, keď je pravdepodobné, že práva a slobody dotknutých osôb nebudú ohrozené. Keď pri porušení existuje podozrenie, že nastalo trestné konanie, v takom prípade Prevádzkovateľ má povinnosť o porušeniu informovať políciu a/alebo súd.

V prípade porušenia, ktoré môže spôsobiť vysoké riziko bezpečnosti práva a slobody dotknutých osôb, je Prevádzkovateľ povinný okamžite informovať o tomto porušení dotknutú osobu a pokiaľ to nie je možné, musí informovať čo  najskôr bez zbytočného odkladu. Oznámenie dotknutej osoby sa musí vykonať v zrozumiteľnom a jasnom jazyku.

Zverejňovanie zmien

Akékoľvek zmeny v našej politike ochrany osobných údajov budú zverejnené na tejto web-stránke.

Používaním webových stránok dotknutá osoba potvrdzuje, že akceptuje a súhlasí s celým obsahom tejto politiky ochrany osobných údajov.

Aktualizované: 16. mája 2018