Súťaž: Vyhraj balíček pre celú rodinu.

Pripravili sme SÚŤAŽ! Balíček produktov Sensilab pre celú rodinu môže byť Váš zadarmo. Staň sa fanúšikom stránky www.facebook.com/sensilab.sk, sleduj príspevky a zdieľaj súťaž na sociálnej sieti Facebook. V komentári vymenujte aspoň dva účinky pozorované na zdraví človeka pri pravidelnom užívaní Multivitamínov ALL IN A DAY a ste v hre. Odpovede hľadajte na našej stránke www.sensilab.sk/all-in-a-day-root.
12.5.2017 vyžrebujeme troch výhercov.

image

Pravidlá súťaže


1.) Organizátor Súťaže:

Organizátorom Súťaže je spoločnosť ARTMED, spol. s r.o. so sídlom Lazovná 60, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 360 22 829


2.) Podmienky Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý:

a.) Je alebo sa stal fanúšikom stránky www.facebook.com/sensilab.sk, sleduje príspevky.
b.) Zdieľa súťaž na sociálnej sieti Facebook.
c.) Vymenuje v komentári aspoň dva účinky pozorované na zdraví človeka pri pravidelnom užívaní Multivitamínu ALL IN A DAY.

Organizátor vyžrebuje troch výhercov.
Účastník súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas súťaže.


3.) Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 27.04.2017 do 11.05.2017
Vyhodnotenie súťaže: 12.05. 2017


4.) Žrebovanie:

Žrebovanie súťaže bude prebiehať pod dohľadom 2 zamestnancov Organizátora v sídle spoločnosti ARTMED, spol. s r.o. Výhercov budeme s oznámením o výhre kontaktovať v priebehu 7 pracovných dní od termínu žrebovania. Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom Facebooku. Organizátor má právo vyradiť účastníka súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.


5.) Výhra:

Organizátor súťaže zašle výhru vyžrebovaným výhercom na jeho adresu Slovenskou poštou.


6.) Účastníci Súťaže:

Účastníkom súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie:
každá fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá má viac ako 15 rokov, ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa pravidiel. Účastník súťaže nesmie byť zamestnancom alebo rodinným príslušníkom zamestnanca Organizátora.


7.) Oznámenie výhry:

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom Facebooku. V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novo vyžrebovaný náhradník.


8.) Osobitné ustanovenia:

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie Organizátora konečné a záväzné.

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú Účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa týmito Pravidlami.